bwin娱乐澳门娱乐平台-最值得信赖的娱乐平台
         法国作为欧盟的成员国之一,在符合欧盟食品级法规要求的基础上,制定本国的食品级法规The decree of No 2007-766. 为公众更好的理解和实施法国所颁布的食品接触材料法规要求,法国竞争、消费和反欺诈总局DGCCRF 制定了一个指南性的文件DGCCRF 2004-64通告来配合相关强制力法规的执行,虽然该指南文件并不具备法律效力,但是通告中的解释和建议的检测标准方法等信息在实际运作中被广泛认可和采纳。     
                         序号                    材料                    测试项目                    限值                    测试方法
                         1                    各种塑料                    参考欧盟测试项目及限值要求
                         2                    橡胶                    全面迁移                    10mg/dm2
     60mg/kg
                         EN 1186
                         甲醛溶出量                    3 mg/kg                    Solvent extraction followed by analysis using UV-Vis
                         初级芳香胺                    1 mg/kg                    DIN 55610
                         N-亚硝胺和N-亚硝胺化合物                    N-亚硝胺:1μg/dm2
     N-亚硝胺生成物总释放量:10mg/dm2
                         EN12868
                         挥发性化合物VOM                    0.50%                    LFGB BfR Part Ⅱ Section Ⅵ, May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG)
                         过氧化值                    N.D.                    French pharmacopoeia, Xth edition.
                         3                    硅胶                    全面迁移                    10mg/dm2或60mg/kg                    EN 1186
                         挥发性化合物VOM                    0.5%                    LFGB BfR Part Ⅱ Section Ⅵ, May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG)
                         过氧化值                    Absent                    French pharmacopoeia, Xth edition.
                         锡                    0.1 mg/kg as Sn                    Solvent extraction followed by analysis using ICP-OES
                         4                    陶瓷、玻璃、水晶                    铅、镉溶出                    按产品形状分                    请来电咨询                    DGCCRF 2004-64
                         边唇测试
                         5                    搪瓷,瓷釉                    铅、镉、六价铬溶出                    按产品形状分                    请来电咨询                    DGCCRF 2004-64
                         边唇测试
                         6                    纯不锈钢                    基材:Cr,Ta,Nb,                    Zr,Mo,Ti, Al,Cu                    Cr>13%
     Ta,Nb,Zr<1%
     Mo,Ti,Al,Cu<4%
                         EPA 3050B
                         7                    无涂层的钢(黑钢板)                    (包装用)                    不良元素含量:Pb, Cd, As                    Pb+Cd≤0.010%
     As≤0.030%
                         DGCCRF 2004-64
                         8                    镀金属钢(镀锡板)(包装用)                    不良元素含量:Pb, Cd, As(镀层中)                    Pb<0.010%
     Cd<0.010%
     As<0.030%
                         DGCCRF 2004-64
                         9                    有机涂层钢                    (包装用)                    不良元素含量:Pb, Cd, As                    Pb+Cd≤0.010%
     As≤0.030%或
     Pb<0.010%
     Cd<0.010%
     As<0.030%
                         DGCCRF 2004-64
                         全面迁移                    10mg/dm2或60mg/kg
                         10                    钢                    (非包装用)                    不良元素含量:Pb, Cd, As, Co                    Pb<0.05%
     Cd<0.1%
     As<0.30%
     Co<0.050%
                         DGCCRF 2004-64
                         11                    镀金属的钢和不锈钢(非包装用)                    不良元素含量:Pb, Cd, As(镀层中)                    Pb<0.050%
     Cd<0.010%
     As<0.030%
                         DGCCRF 2004-64
                         镀层为镍、铬、锌时,对应迁移量                    Ni:0.5mg/kg
     Cr:5mg/kg
     Zn:10mg/kg
                         DGCCRF 2004
                         12                    有机涂层钢和不锈钢                    (非包装用)                    不良元素含量:Pb, Cd, As, Co                    Pb<0.05%
     Cd<0.1%
     As<0.30%
     Co<0.050%
                         DGCCRF 2004
                         全面迁移                    10mg/dm2或60mg/kg                    DGCCRF 2004
                         13                    带涂层的铝和铝合金                    基材铝:Fe+Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, Tl, Be                    请来电咨询                    DGCCRF 2004-64
                         基材铝合金:Si, Mg, Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl                    DGCCRF 2004-64
                         全面迁移                    10mg/dm2或60mg/kg                    EN 1186
                         14                    无涂层的铝和铝合金                    基材铝:Fe+Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, Tl, Be                    请来电咨询                    DGCCRF 2004-64
                         基材铝合金:Si, Mg, Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl
                         15                    纯铸铁                    基材:Pb                    ≤0.05%                    DGCCRF 2004-64
                         16                    带镀层的铸铁                    基材:Pb                    ≤0.05%                    DGCCRF 2004-64
                         镀层:Pb, Cd, As                    Pb<0.050%
     Cd<0.010%
     As<0.030%
                         镀层为Ni, Cr时测迁移量                    Ni:0.5mg/kg
     Cr:5mg/kg
                         17                    带有机涂层的铸铁                    基材:Pb                    ≤0.05%                    DGCCRF 2004-64
                         不良元素含量:Pb, Cd, As(镀层中)                    Pb<0.050%
     Cd<0.010%
     As<0.030%
                         DGCCRF 2004-64
                         全面迁移                    10mg/dm2或60mg/kg                    EN 1186
                         18                    锡和锡合金                    成分分析:Sn,Sb, Cu                    ≥97%
     Sb≤2.5%
     Cu≤1.5%
                         DGCCRF 2004-64
                         不良元素含量:Pb, Cd, As                    Pb<0.050%
     Cd<0.010%
     As<0.030%
                         Sb迁移量                    0.01mg/kg
                         19                    锌                    不良元素含量:Pb, Cd, As                    Pb<0.050%
     Cd<0.010%
     As<0.030%
                         DGCCRF 2004-64
                         Zn迁移量                    10mg/kg
                         20                    镀白色镀层的金属和合金                    不良元素含量:Pb, Cd, As                    Pb<0.050%
     Cd<0.010%
     As<0.030%
                         DGCCRF 2004-64
                         Ni, Pb, Cr, Zn, Cd                    迁移量                    Ni:0.5mg/kg
     Cr:5mg/kg
     Zn:10mg/kg
     Pb:4mg/kg
     Cd:0.3mg/kg
                          


     检测热线:400-992-7057
          
     • 官方微信